Return of the Hydra

J'accuse (Cornelia's Speech)

Beste vrienden en medeburgers,

De laatste weken is er in de stad grote onvrede ontstaan over een aantal voorstellen die thans ter stemming voorliggen. In het bijzonder de invoering van een zattemanstaks heeft de gemoederen bijzonder beroerd. Het schimmige sujet dat zich der Fl├╝gelmeister noemt, beweert dat dit een schande is. Hoe durft men u, zo bezweert u deze rattenvanger, uw laatste pleziertje te ontzeggen en meer nog, uw enige bron van healing, nu de tempel bijna is vernietigd? Een terechte vraag, me dunkt, maar het antwoord dat deze kwade genius u biedt, is onbevredigend. Meer zelfs, het is misleidend. Want zedig zwijgt hij over de hand die hij had in de vernietiging van de tempel en het aanlengen van healing potions met urine. Als een sfinx zwijgt hij over de winst die hij opstrijkt elke keer u een Fl├╝gel of Gratch drinkt. Als de dood zwijgt hij over de zieke kinderen en de vrouwen die sterven in het kraambed terwijl u uw soldij opdrinkt in zijn tempels van onlust en ontaarding. In stilte hult hij zich terwijl hij u meevoert in dronken slavernij. Waarom zijn we allen naar dit verre land gevaren dan in de hoop op een beter leven voor ons en onze kinderen? Waarom dan zouden we de ene hardvochtige leenheer ruilen voor een ander?

Vrijheid zonder gematigdheid onderwerpt ons aan onze eigen dierlijke demonen. Ik vraag u uw vertrouwen te leggen in mezelf en mijn ambt. Weersta aan de lokroep uit de duister en de schaduwen. Want de recente geschiedenis leert ons dat daar het Ondode Kwaad heerst dat nooit slaapt en zich voedt met de zielen van verdwaalde lammeren.

De oplossing voor onze problemen is niet de vergetelheid die de drank ons kan bieden, maar een terugkeer naar de waarden en normen van onze voorouders. Daarom stel ik voor de eerbiedwaardige instelling van de Comitia in ere te herstellen. Deze vergadering van alle burgers zal niet alleen agendapunten en wetsvoorstellen aan de Raad kunnen voorleggen. Ze zal ook na een democratische verkiezing een stemgerechtigd lid naar de Hydra Council kunnen sturen die de belangen van de kleine man kan behartigen. Als Praetor zal ik dit voorstel niet alleen volop steunen, meer zelfs ik verbind er mijn politieke lot aan vast. Indien dit voorstel niet wordt aanvaard door de Raad, zal ik mijn mandaat als Praetor neerleggen.

Bedenkt, mijn medeburgers, mijn vrienden, mijn kinderen, dat in de Chaos enkel de Machtigen heersen. Enkel onder de Heerschappij van het Recht zullen we waarlijk Eenheid krijgen en verdeeld zullen we ten prooi van vallen aan de hordes Ondoden en Demonen die ons omringen.

Comments

C’est qui, Jacques Use?

J'accuse (Cornelia's Speech)
Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.